Ett hållbart Halland

Var med och gör Halland hållbart

Om Ett hållbart Halland

Hållbarhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i.

Vi behöver hjälpas åt

Arbetet för hållbarhet kräver ett samlat angreppssätt, där den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen beaktas på lika villkor och där flera viktiga perspektiv inom ramen för hållbarhet beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer. För att lyckas med att göra Halland hållbart behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp!

Agenda 2030

Utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling är Agenda 2030. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.