Arbetssätt

Arbetet för hållbarhet kräver ett samlat angreppssätt, där den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen beaktas på lika villkor och där flera viktiga perspektiv inom ramen för hållbarhet beaktas samtidigt. Arbetet bör också integreras i de processer som ingår i det ordinarie arbetssättet såsom beslutsprocessen, planerings- och uppföljningsprocessen, verksamhetens organisation, rekryteringsprocessen och kompetensutvecklingen för medarbetare.

Integreringen bör ske på alla nivåer och i alla steg. Det bör även utföras av de medarbetare i verksamheten som normalt sett har ett uppdrag att arbeta med de olika delarna av det systematiska arbetet och inte utav speciellt utsedda eller speciellt anställda personer. Integrering motverkar att arbetet med hållbarhet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet.

Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer. För att lyckas med att göra Halland hållbart behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp!

 

Det systematiska arbetssättet

Klicka på puffarna nedan för att få en beskrivning av de olika delarna som ingår i det systematiska arbetssättet.

 

sex kugghjul i olika färger som jobbar tillsammans med de olika rubrikerna för kartläggning beskrivet i sig.