Intern/extern samverkan

Hållbarhet ställer krav på både hur vi organiserar arbetet och insatserna, samt vem vi samarbetar och samverkar med. Eftersom dagens problem är komplexa krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. Ett sådant arbetssätt kräver en arbetsform som bygger på en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Rött kugghjul med texten intern/extern samverakan

METOD FÖR ARBETET OCH MODELL FÖR SAMVERKAN – SOCIAL HÅLLBARHET

Länsstyrelsen har tagit fram Blomman för social hållbarhet som är en metod för arbetet med social hållbarhet och en modell för samverkan. Den visar hur olika aspekter av social hållbarhet påverkar varandra och hur det inkluderar olika aktörer och arenor. Metodens/modellens syfte är att främja arbetet för social hållbarhet genom att motverka stuprörsarbete.

Beskrivning av Blomman som visualiseras nedan:

  • Riksdagen och regeringen beslutar om lagar, strategier, mål, handlingsplaner och uppdrag.
  • Det nationella omvandlas till lokalt och verkställs på kommunal nivå av olika aktörer.
  • Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland stöttar och driver det regionala arbetet framåt.

BLOMMAN innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra. De olika områdena av social hållbarhet är gestaltade i form av en blomma – där de vi är till för är i fokus.

BLOMMAN ramas in av de ekologiska ramar som vi behöver hålla oss inom för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Ramarna bör inte ses som en begränsning utan som ett sätt att säkerställa alla människors rätt till en god livsmiljö – nu och i framtiden, som också är en förutsättning för goda livsvillkor.

VILKA ÄR VI TILL FÖR?

Svaret på den frågan skiljer sig åt beroende på verksamhet/organisation. Men vad man ofta missar är att göra en djupare analys av sin målgrupp – vilket i sin tur kan vara den skillnaden mellan likvärdig och inte likvärdig service. Likvärdig service kan nämligen kräva olika insatser för olika individer/grupper.

För att utveckla arbetet i Halland måste vi skapa samsyn i frågan. För det krävs kunskap om de olika perspektiven. Kunskap om hur de påverkar varandra och vad för lagstiftning, forskning, strategier och mål som är kopplade till de olika perspektiven. Med en gemensam målbild och i samverkan kan vi stärka det regionala och lokala arbetet för ett jämställt och jämlikt Halland. För att genomföra en djupare analys av sin målgrupp bör man utgå från kön med koppling till diskrimineringslagstiftningens övriga diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder (funktionsnedsättning)
  • sexuell läggning
  • ålder