Styrdokument

Här hittar du styrdokument för arbetet mot ett hållbart Halland. 

Rubrikerna är uppbyggda utifrån BLOMMAN. Den innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra. De olika områdena av social hållbarhet är gestaltade i form av en blomma – där de vi är till för är i fokus.

BLOMMAN ramas in av de ekologiska ramar som vi behöver hålla oss inom för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Ramarna bör inte ses som en begränsning utan som ett sätt att säkerställa alla människors rätt till en god livsmiljö – nu och i framtiden, som också är en förutsättning för goda livsvillkor. Modellen/Metoden visualiseras och beskrivs på sidan Arbetssätt under intern/extern samverkan.

två flickor som styr en båt

Integration

Just nu finns inga dokument upplagda för detta område.

Psykisk- och fysisk hälsa

Proposition: God och jämlik hälsa på regeringens webbplats 

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på regeringens webbplats

Föreskrifter och allmänna råd på Socialstyrelsens webbplats

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Nationell ANDT- strategi på regeringens webbplats

Föräldraskapsstöd

Regeringens nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd på regeringens webbplats

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och funktionshinder

Nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter på regeringens webbplats

Nationella mål för jämställdhet på regeringens webbplats

Strategi för ett jämställt Halland 2017 – 2020 på Länsstyrelsens webbplats

Nationellt mål för funktionshinder på regeringens webbplats

Nationell HBTQ-strategi på Regeringens webbplats

Konvention om barnets rättigheter på regeringens webbplats

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031 på regeringens webbplats

Demokrati, inkludering, delaktighet och medbestämmande

Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara på regeringens webbplats

Sysselsättning, utbildning, arbete

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020 på regeringens webbplats

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 på Region Hallands webbplats

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Plan- och bygglag 2010:900) 1 kap. 1§ på Riksdagens webbplats

Stärkt planering för en hållbar utveckling på regeringens webbplats

Kulturmiljö

Strategi för nya byggnadsminnen i Hallands län (öppnas som pdf).

Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017 –2020 på Region Hallands webbplats

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete

Nationell strategi för Sveriges säkerhet på regeringens webbplats

Nationellt brottsförebyggande program på regeringens webbplats

Miljö

Hallands miljömål på Länsstyrelsens webbplats

Om Sveriges miljömål på sverigesmiljömål.se

Natur och friluftsliv

Sveriges friluftslivsmål på Naturvårdsverkets webbplats