Verktyg

Här presenteras olika verktyg för arbetet med hållbar utveckling. Det finns allt ifrån rapporter, länkar till webbplatser och webbutbildningar till checklistor och lathundar.

Rubrikerna är uppbyggda utifrån BLOMMAN. Den innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra. De olika områdena av social hållbarhet är gestaltade i form av en blomma – där de vi är till för är i fokus.

BLOMMAN ramas in av de ekologiska ramar som vi behöver hålla oss inom för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Ramarna bör inte ses som en begränsning utan som ett sätt att säkerställa alla människors rätt till en god livsmiljö – nu och i framtiden, som också är en förutsättning för goda livsvillkor. Modellen/Metoden visualiseras och beskrivs på sidan Arbetssätt under intern/extern samverkan.

Barn på golvet med ett verktyg i handen

Kommunikation

Webbkurs om Agenda 2030 på glokala Sveriges webbplats

En guide till inkluderande kommunikation från Länsstyrelsen i Skåne

Integration

Rapport – Etablering av vissa nyanlända invandrare (PDF från Länsstyrelsen i Jönköpings webbplats) 

Psykisk- Fysisk hälsa

Verktyg och stöd på  Folkhälsomyndighetens webbplats 

Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

En regional handbok – våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands webbplats

Webbplats om hedersförtryck på hedersförtryck.se 

Webbkurs om prostitution och människohandel med barn och unga på nmtsverige.se

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbkurs om våld mot äldre på socialstyrelsens webbplats

ANDTS – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) på Folkhälsomyndighetens webbplats

ANDTS– riskbruk, missbruk och beroende på Socialstyrelsens webbplats

Föräldraskapsstöd

Om föräldraskapsstöd på  Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, Barns rättigheter och funktionshinder

Webbplats – Jämställdhetsmyndigheten.se

Webbplats om jämställdhet – svenska på jamstall.se

Website on gender equality – english

Webbkurs om mänskliga rättigheter

Webbutbildningar om mänskliga rättigheter på webbplatsen MR-webben

Webbplats om barnets rättigheter – på Barnombudsmannen.se

Barnets rättigheter – på SKRs webbplats

Rättighetsbaserad skola – arbetsmodell som utgår från barnkonventionen

Verktyg för tillgänglighetsarbete på myndigheten för delaktighet

Demokrati – Inkludering, delaktighet, medbestämmande

Klassrumsmaterial om demokrati  på Forum för levande historias webbplats

Sysselsättning, utbildning, arbete

Anständiga arbetsvillkor på myndigheten för delaktighets webbplats

God utbildning på myndigheten för delaktighets webbplats

Om Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning på myndigheten för delaktighets webbplats

Rasism i arbetslivet på webbplatsen för rasism i arbetslivet

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Om samhällsplanering på Naturvårdsverkets webbplats 

Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering på regeringens webbplats

Verktygslåda för inkluderande samhällsplanering på Tillväxtverkets webbplats

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling på Boverkets webbplats

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete

Webbplats – Brottsförebyggande rådet

Miljö

Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i handelsföretag på Sveriges miljömål.se

Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i tjänsteföretag på Sveriges miljömåls webbplats

Att påbörja ett strukturerat miljöarbete på sverigesmiljömål.se

Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

Mappning av Sveriges miljömål mot de globala hållbarhetsmålen på Sveriges miljömål.se

Åtta steg till ett bra miljöarbete på sverigesmiljömål.se

Så här kan företag bidra till miljömålen på sverigesmiljömål.se