Hållbar besluts-, planerings- och uppföljningsprocess

Två kugghjul, ett grönt med texten planerings- och uppföljningsprocessen och ett gult med beslutsprocessen

Ohållbarhet uppstår och återskapas i det dagliga arbetet – när beslut fattas och resurser fördelas, likaså vid planering och uppföljning av verksamheten. Därför måste arbetet för att skapa hållbara förutsättningar för de vi är till för bedrivas just i det dagliga arbetet. Hållbar beslutsprocess och planerings- och uppföljningsprocess innebär en fördjupad granskning av ordinarie verksamhet och av målgruppen för verksamheten. Det går utifrån detta att undersöka hur normer kopplade till kön och övriga diskrimineringsgrunder påverkar verksamhetetens utformning och därmed likvärdigheten i den service som verksamheten har skyldighet att tillhandahålla. På samma sätt kan den tänkta aktivitetens påverkan på miljö och klimat analyseras. Genom att reflektera över hur verksamhetens aktiviteter kan miljöanpassas kan man också bidra till minskad miljöpåverkan, och därmed påverka fler av målen i Agenda 2030.

Nedan hittar du en lathund för hållbara beslut utifrån de sociala och ekologiska dimensionerna av Agenda 2030.

LATHUND FÖR HÅLLBARA BESLUT, PLANERING OCH UPPFÖLJNING

1. På vilket sätt berör uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten människor? Tänk att gruppen människor består av kvinnor/män, flickor/pojkar, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, som i sin tur har olika etnisk och socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, religion och funktionalitet. Alla dessa variabler påverkar människors tillgång till makt att forma samhället och sina egna liv.1. På vilket sätt berör uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten miljö eller natur? Tänk på klimat, vatten, luft, kemikalier, resursförbrukning – den ekologiska dimensionen i Agenda 2030.
2. Vilka Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter kommer uppdraget/beslutet/ ärendet/aktiviteten i kontakt med och på vilket sätt? Tänk på om uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten berör människor behöver mänskliga rättigheter beaktas oavsett vilket Agenda 2030 mål det har koppling till.  
För stöd se länkar nedan:
Handbok om Glokala målen på FNs webbplats
Om mänskliga rättigheter på regeringens webbplats  
2. Vilka miljöområden, Agenda 2030 mål eller miljömål är det främst som påverkas av uppdraget/beslutet/ ärendet/aktiviteten?
För stöd se länkar nedan:
Handbok om Glokala målen på FNs webbplats
Om ”mappning”på Sveriges miljömål
3. Vilka effekter får uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten för människor? Det kan handla om bemötande/service, representation, fördelning av makt och resurser (pengar, tid, utrymme, lokaler, verktyg eller utbildning). Kan det bli konsekvenser att det inte är rättssäkert och diskriminerande? Vilka positiva effekter kan nås? Reflektera samtidigt över på vilket sätt påverkas miljön och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030?3. Vilka effekter får uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten på natur och miljö? Det kan handla om att naturområden tas i anspråk, att luft- eller vattenkvalitet påverkas, att ökad trafik leder till ökade utsläpp och buller. Vilka positiva effekter kan nås? Reflektera samtidigt över på vilket sätt påverkas människor och den sociala dimensionen av Agenda 2030?
4. I den mån förbättringar krävs, hur ska jag/vi säkerställa ett hållbarhetsperspektiv genom mitt/vårt arbete? Viktigt att analysen förs utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk bakgrund. Det kanske kommer behövas kompensatoriska insatser för att utjämna skillnader? Är miljöanpassningar möjliga att genomföra för de områden där det finns en betydande påverkan, t.ex. med avseende på materialval, transporter, inköp, vatten- och energiförbrukning etc? Om ett hållbarhetsperspektiv utifrån alla dimensionerna inte kan säkerställas, fundera på om uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten bör genomföras i den planerade formen.

Olika typer av stödmaterial finns under fliken verktyg.
4. I den mån förbättringar krävs, hur ska jag/vi säkerställa ett hållbarhetsperspektiv genom mitt/vårt arbete? Viktigt att analysen förs utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk bakgrund. Det kanske kommer behövas kompensatoriska insatser för att utjämna skillnader? Är miljöanpassningar möjliga att genomföra för de områden där det finns en betydande påverkan, t.ex. med avseende på materialval, transporter, inköp, vatten- och energiförbrukning etc? Om ett hållbarhetsperspektiv utifrån alla dimensionerna inte kan säkerställas, fundera på om uppdraget/beslutet/ärendet/aktiviteten bör genomföras i den planerade formen.

Olika typer av stödmaterial finns under fliken verktyg.
Lathund i fyra steg för hur du kan skapa hållbara beslut, planering och uppföljningar i din verksamhet

Exempel utifrån ovan lathund för hur du kan resonera när du ska anordna ett evenemang

 1. Aktiviteten berör både människor och miljö. Människor med avseende på att olika grupper av människor med olika förutsättningar såsom funktionsvariationer kommer att besöka arrangemanget. Arrangemanget ska vara inkluderande och tillgängligt för barn vilket kan kräva viss anpassning, t ex utbudet av mat och dryck samt aktiviteter som riktar sig specifikt till barn. Lokaliseringen kommer att påverka vilka som känner sig välkomna och har möjlighet att ta sig till och från evenemanget. Vid arrangemanget kommer mat att serveras samt vatten och energi att behövas för genomförandet. Människors transporter till och från arrangemanget kommer att ha en klimatpåverkan. Marken som används kommer att påverkas och människor som bor i närheten kan bli påverkade av störningar såsom ljud och ökad trafik.

 2. Målen i Agenda 2030: Mål 5 Jämställdhet, Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, Mål 7 Hållbar energi för alla, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, (Mål 14 Hav och marina resurser) samt Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

  Rätten till kultur, Barnkonventionen, Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Kvinnokonventionen samt Artikel 27 Konventionen om mänskliga rättigheter.

  Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö.  

 3. Om vi inte tänker på ovanstående, vad blir konsekvenserna?
  Otillgängligt och exkluderande evenemang där grupper såsom barn och personer med funktionsnedsättning har svårt att besöka evenemanget

  Evenemang med stor miljöpåverkan både i stor energiåtgång, slöseri med vatten, nedskräpning, ej hållbara matalternativ, utsläpp och störningar från ökad trafik.

 4. Tänk igenom representation av föreläsare så alla representeras.
  Säkerställ att platsen för evenemanget går att nå med olika transportslag, gång, cykel, kollektivtrafik/egen bil. Kanske behövs byte av plats eller sättas in särskilda bussar eller liknande åtgärder. Uppmuntra till miljövänligt resande genom att underlätta för cykling och kollektivresande.

  Tänk på tillgängligheten ur ett funktionshinderperspektiv. Testa eller rådgör med representant från målgruppen för tillgängligheten till evenemanget och eventuella behov av anpassningar.

  Fundera på om val av plats utestänger någon socioekonomiskgrupp. Stöd för detta finns under fliken verktyg.

  Överväg att miljödiplomera evenemanget. Då följs en checklista för att minska miljöpåverkan.

  För att minimera nedskräpning. Tänk på uppsättning av sopkärl med sortering. Undvik engångsmaterial.

  Väg in miljöaspekten vid vilken mat som ska serveras. Kan den vara ekologisk/vegetarisk/närproducerad? Tänk även på om det behöver göras anpassningar för att maten ska fungera för alla i målgrupperna exempelvis barn.

  Säkerställ att elen som används kommer från förnyelsebara energikällor. Vilka tider behöver belysningen vara tänd? Använd lågenergi eller LED-belysning.

  Om el-aggregat används se över vilket bränsle det drivs med.