Uppföljning – Det systematiska arbetet

systematisktarbete transppng

Som stöd för uppföljning av det systematiska arbetet:

  • På vilket sätt har ni integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i er beslutsprocess, planerings- och uppföljningsprocess, organisation, rekrytering, arbetsmiljö och kompetensutveckling?
  • Vilka verktyg och metoder använder ni i ert systematiska arbete för att säkerställa ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv?
  • Vilka effekter och resultat har ni identifierat?
  • På vilket sätt bidrar ert systematiska arbete till måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen