Kartläggning

För att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i behöver hållbar utveckling vara ett mål och ett verktyg i arbetet för regional utveckling, tillväxt och länets framtid.

Vi behöver hjälpas åt, för att arbetet för hållbarhet kräver ett samlat angreppssätt, där den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen beaktas på lika villkor och där flera viktiga perspektiv inom ramen för hållbarhet beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Vi behöver också ha en gemensam utgångspunkt i arbetet – en gemensam bild av nuläget i Halland.

Tre hållbarhetsdilemman

Länsstyrelsen har tagit fram tre halländska hållbarhetsdilemman, där det framgår hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet möts och samspelar med varandra. Syftet är att underlätta identifiering och samlad hantering av hållbarhetsfrågor i samverkan med olika aktörer i en halländsk kontext.

Från vaggan till graven

För att fördjupa dig i hallänningarnas livsvillkor utifrån ett livscykelperspektiv, kan du ta del av analysen ”Från vaggan till graven” som har arbetats fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Halland samt med aktörer i länet vars uppdrag är att arbeta med de olika livsområdena som behandlas i analysen. Sakkunniga på diskrimineringsgrunderna har bidragit till analysens intersektionella dimension.

Strategi för ett jämställt och jämlikt Halland 2021-2025 presenteras en sammanfattning av analysen ”Från vaggan till graven” samt strategiska insatsområden med koppling till jämställdhetspolitiska mål. Strategin innehåller även verktyg för systematiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete.