En knut med olika snören kopplade till sig

NSPH Halland

Kontaktperson för arbetet: Mary-Anne Jakobsson

Email: maryanne@nsph-halland.se

Organisation: NSPH Halland

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Föreningens namn är NSPH Halland. Föreningen är en regional nätverksorganisation med verksamhet inom Hallands län.
Vi arbetar främst mot hållbarhetsmålen 3, 10 och 16.

Föreningen är demokratiskt uppbyggd och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Vi arbetar för att öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa med eller utan samsjuklighet, deras anhöriga och deras organisationer.

Vi organiserar samverkan mellan brukar- och anhörigorganisationer
och de aktörer, lokalt, regionalt och nationellt som nätverket finner lämpligt.

Vi fokuserar på att samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete.

Vi stärker och synliggör de ingående organisationernas gemensamma och särskilda intressepolitiska målsättningar.

Vi arbetar för att öka kunskap, minska negativa attityder och diskriminering för att möjliggöra ökat inflytande och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga i hela samhället.

Vi bedriver och utvecklar en nationell ambassadörsverksamhet på basis av de erfarenheter som gjorts inom kampanjen Hjärnkoll 2009-2014. Med ambassadörsverksamhet avses förmedling av uppdrag där personer med egen erfarenhet medverkar i konferenser, utbildningar, evenemang, intervjuer m.m.

Vi verkar för att patient-, brukar- och närståendeorganisationer blir samordnare(regionförening) för Hjärnkollsaktiviteter lokalt och regionalt, i nära samarbete med föreningsanslutna och icke föreningsanslutna hjärnkollsambassadörer.

Vi samverkar med andra berörda nationella organisationer, företag och myndigheter för att öka kunskapen om psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar.