Blomman för social hållbarhet

Länsstyrelsen har tagit fram Blomman för social hållbarhet som är en metod för arbetet med social hållbarhet och en modell för samverkan. Den visar hur olika aspekter av social hållbarhet påverkar varandra och hur det inkluderar olika aktörer och arenor. Metodens/modellens syfte är att främja arbetet för social hållbarhet genom att motverka stuprörsarbete.

Beskrivning av Blomman som visualiseras nedan:

  • Riksdagen och regeringen beslutar om lagar, strategier, mål, handlingsplaner och uppdrag.
  • Det nationella omvandlas till lokalt och verkställs på kommunal nivå av olika aktörer.
  • Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland stöttar och driver det regionala arbetet.

Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra. De olika områdena av social hållbarhet är gestaltade i form av en blomma – där de vi arbetar för är i fokus.

Vilka arbetar vi för?

Svaret på den frågan skiljer sig åt beroende på verksamhet/organisation. Men vad man ofta missar är att göra en djupare analys av sin målgrupp – vilket i sin tur kan vara den skillnaden mellan likvärdig och inte likvärdig service. Likvärdig service kan nämligen kräva olika insatser för olika individer/grupper. För att genomföra en djupare analys av sin målgrupp bör man utgå från kön med koppling till diskrimineringslagstiftningens övriga diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande
  • identitet eller uttryck etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder (funktionsnedsättning)
  • sexuell läggning
  • ålder

Blomman ramas in av de ekologiska ramar som vi behöver hålla oss inom för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Ramarna bör inte ses som en begränsning utan som ett sätt att säkerställa alla människors rätt till en god livsmiljö – nu och i framtiden, något som också är en förutsättning för goda livsvillkor. 

Bild på en blomma som visualiserar det arbetssätt som beskrivs som blomman.