Uppföljning – Det systematiska arbetet

Kugghjul som jobbar med varandra i en process.

Som stöd för uppföljning av det systematiska arbetet: På vilket sätt har ni integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i er beslutsprocess, planerings- och uppföljningsprocess, organisation, rekrytering, arbetsmiljö och kompetensutveckling? Vilka verktyg och metoder använder ni i ert systematiska arbete för att säkerställa ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv? Vilka effekter och resultat har ni identifierat? På vilket […]

Hållbar kompetensutveckling

rosa kugghul med texten kompetensutveckling

Medarbetare är den viktigaste resursen och det arbete de utför är viktigt och betydelsefullt. I mötet med invånarna ska medarbetare känna sig trygga i sin kompetens och yrkesroll, för att invånarna i sin tur ska känna sig trygga och väl omhändertagna.

Hållbar rekrytering och arbetsmiljö

Blått kugghul med texten rekrytering och arbetsmiljö i sig,

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men ett stort problem som återstår är den könssegregerade arbetsmarknaden, som tillsammans med traditionella föreställningar om vad kvinnor och män kan och bör arbeta med utgör ett resursslöseri. Om arbetsgivare följer vanliga rekryteringsrutiner är risken stor att kvinnor får traditionella kvinnojobb och män […]

Intern/extern samverkan

Rött kugghjul med texten intern/extern samverakan

Hållbarhet ställer krav på både hur vi organiserar arbetet och insatserna, samt vem vi samarbetar och samverkar med. Eftersom dagens problem är komplexa krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. Ett sådant arbetssätt kräver en arbetsform som bygger på en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer. […]

Hållbar besluts-, planerings- och uppföljningsprocess

Två kugghjul, ett grönt med texten planerings- och uppföljningsprocessen och ett gult med beslutsprocessen

Ohållbarhet uppstår och återskapas i det dagliga arbetet – när beslut fattas och resurser fördelas, likaså vid planering och uppföljning av verksamheten. Därför måste arbetet för att skapa hållbara förutsättningar för de vi är till för bedrivas just i det dagliga arbetet. Hållbar beslutsprocess och planerings- och uppföljningsprocess innebär en fördjupad granskning av ordinarie verksamhet […]

Kartläggning

För att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i behöver hållbar utveckling vara ett mål och ett verktyg i arbetet för regional utveckling, tillväxt och länets framtid.